முதல் தலைமுறை மாணவர்களுக்கான அரசாணை(GO for first generation Students)

Posted by Velicham Students - -


           முதல் தலைமுறை ஏழை மாணவர்களுக்கான கல்வி திட்டம் வருவதற்க்கு காரணமான வெளிச்சம் மாணவர்கள்.. அதன் அரசாணையை சமர்ப்பிக்கிறோம்...

Leave a Reply